regulamin

Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.
Dział internetowy
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
Polska

Członkowie Zarządu: Michał Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava, Isabelle Veronique Parize. Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapitał zakładowy: 28.362.000,00 zł

Kontakt email:
info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:
0 801 101 800 (opłata za połączenie jest zgodna ze stawką operatora)

Fax:
22 330 98 76

NOTA PRAWNA

Prawa autorskie
Blog Douglas tworzony jest przez Douglas Polska sp. z o.o. („Douglas Polska”)
Prawa autorskie do materiałów zawartych na blogu Douglas przysługują Douglas Polska.
Wykorzystanie materiałów bloga Douglas może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Douglas Polska i wyłącznie w granicach dopuszczalnych przez prawo powszechnie obowiązujące. Materiały opublikowane na blogu Douglas nie mogą być w szczególności wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowej czy marketingowej.
Na blogu Douglas zamieszczane są nazwy handlowe stanowiące zarejestrowane znaki towarowe Douglas Polska lub podmiotów trzecich. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Douglas Polska.
Douglas Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje zamieszczone na blogu Douglas bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.
Informacje zamieszczane na blogu Douglas nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zamieszczanie komentarzy i opinii
Użytkownicy bloga Douglas mogą zamieszczać swoje komentarze, nawiązujące do treści zawartych na blogu Douglas.
Zamieszczanie komentarzy na blogu Douglas następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zamieszczania opinii serwisu Douglas.pl, dostępnym pod następującym adresem: https://data.douglas.pl/hybr/popup/hilfe/pl/hilfe_agb.htm, przy czym na potrzeby bloga Douglas pojęcie „Klient” oznacza również Użytkownika blog Douglas, zaś „Serwis” oznacza również bloga Douglas.

Zewnętrzne strony internetowe
Blog Douglas zawiera odesłania do zewnętrznych stron internetowych należących i prowadzonych przez osoby trzecie. Douglas Polska nie przygotowywała tych treści i nie ma żadnego wpływu na zawartość zewnętrznych stron internetowych. W związku z tym Douglas Polska oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące z zewnętrznych stron internetowych, nie prowadzonych przez lub na rzecz Douglas Polska. Za treści te, odpowiada zawsze podmiot, do którego należy dana strona internetowa i/lub podmiot ją prowadzący. W przypadku, gdy na stronie, do której odsyła blog Douglas zostały stwierdzone naruszenia prawa prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

Informacje handlowe
Materiały zamieszczone w ramach bloga Douglas mogą zawierać informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).