Privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych użytkowników bloga Douglas („Użytkownicy”) ma dla Douglas Polska
sp. z o.o. („Douglas Polska”) najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane osobowe Użytkowników gromadzone w związku z korzystaniem przez nich z bloga Douglas są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach bloga Douglas jest:
Douglas Polska sp. z o.o.
ul. Okopowa 58/71
01-042 Warszawa,
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051020, NIP: PL 897-166-08-90, kapitał zakładowy: 28.362.000,00 zł.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
W trakcie korzystania z bloga Douglas gromadzone są dane osobowe, które Użytkownik udostępni osobiście i dobrowolnie. Są to dane podane przez Użytkownika w jego komentarzach lub w mailach do bloga Douglas. Zamieszczając komentarz lub wysyłając maila Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Douglas Polska w celach wskazanych poniżej.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Douglas Polska w celu prowadzenia bloga Douglas, a także w związku z organizowanymi w ramach bloga Douglas konkursami i na potrzeby kształtowania konkursów. Dane osobowe są przetwarzane także anonimowo w celach statystycznych oraz w celu badania rynku. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez Douglas Polska do innych celów, jednakże wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody.
Przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia bloga Douglas obejmuje zamieszczenie danych osobowych w bazie bloga Douglas oraz ich upublicznienie w zakresie wskazanym poniżej.
W przypadku dokonywania komentarzy niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nicka, który nie musi odpowiadać prawdziwemu imieniu, a także adresu poczty elektronicznej. Podane imię i nazwisko lub nick będą upubliczniane wraz z komentarzem. Podany adres poczty elektronicznej nie będzie upubliczniany.

ANONIMOWE ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH
Stronę internetową Douglas Blog można przeglądać bez podawania danych osobowych. Poza danymi osobowymi, które Użytkownik poda dobrowolnie w czasie korzystania z bloga Douglas, nie są zasadniczo zbierane, przetwarzane lub w inny sposób wykorzystywane żadne inne dane osobowe. Dane jak np. data, czas pobytu na stronie lub nazwa dostawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych Użytkownika. Użytkownik pozostaje więc anonimowy.
W celu ulepszenia naszej strony internetowej Douglas Polska prowadzi zanonimizowane oceny wykorzystania stron internetowych za pomocą programów do analiz, takich jak Webtrekk lub Google Analytics.

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do żadnej innej spółki z grupy Douglas ani do podmiotów trzecich, za wyjątkiem podmiotów dostarczających Douglas Polska narzędzi do przeprowadzania anonimowych analiz stron internetowych, w zakresie niezbędnym do wykonania tej analizy.
W przypadku skorzystania z linków zamieszczonych na blogu Douglas do stron internetowych innych podmiotów, w tym z grupy Douglas, Użytkownik opuszcza bloga Douglas i korzysta ze strony operowanej przez inny podmiot. Wszelkie dane, które Użytkownik zamieszcza na innych stronach internetowych są danymi udostępnionymi operatorowi/właścicielowi tej strony internetowej, zaś ich gromadzenie i przetwarzanie następuje na zasadach określonych przez ten podmiot. Douglas Polska nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych nieprowadzonych przez Douglas Polska.

KONKURSY
Blog Douglas organizuje konkursy dla Użytkowników. Dane podane przez Użytkownika w czasie konkursu są wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu, jak również w innych celach, które zostaną każdorazowo wskazane w ogłoszeniu o konkursie lub w regulaminie konkursu.

COOKIES
W trackie odwiedzania bloga Douglas lub gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności „Lubię to” w ramach bloga Douglas w przeglądarce urządzenia Użytkownika są instalowane pliki cookies.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane w przeglądarce internetowej w celu ułatwienia korzystania z serwisów internetowych. Cookies są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki  Użytkownika przed odczytem przez osoby trzecie. Krótkoterminowe cookies („session-cookies”) są niekodowane, podczas gdy w przypadku długoterminowych cookies Douglas Polska korzysta z anonimowego kodowania w celu ochrony danych Użytkownika. Żadne ze stosowanych przez Douglas Polska cookies nie może spowodować uszkodzenia komputera, bądź innego urządzenia końcowego Użytkownika.
Douglas Polska zamieszcza pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bloga Douglas, jak również w celu dokonywania anonimowych analiz statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych Douglas Polska sp. z o.o., by uczynić te strony jeszcze przyjaźniejszymi dla Użytkowników.
Jeśli Użytkownik chce wyłączyć pliki cookies lub usunąć już zainstalowane pliki cookies z dysku twardego, bądź zmienić ustawienia plików cookies zaleca się samodzielne zarządzanie plikami cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności bloga Douglas.

BEZPIECZEŃSTWO
Douglas Polska stosuje różnorodne zabezpieczenia i środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed przypadkowymi lub celowymi modyfikacjami, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosowane procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i aktualizowane.

UPRAWNIENIA
Każdy Użytkownik jest uprawniony, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, do złożenia wniosku i uzyskania pisemnej informacji na temat dotyczących go danych osobowych gromadzonych przez Douglas Polska w związku z korzystaniem z bloga Douglas przez Użytkownika. Poza tym każdy Użytkownik ma prawo do żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jak również ich usunięcia w przypadkach określonych przez prawo.

PYTANIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowanych standardów ochrony danych osobowych, potrzeby uzyskania informacji o zgromadzonych danych osobowych lub w przypadku zamiaru zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, należy kontaktować się pisemnie z administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach bloga Douglas, tj. Douglas Polska Sp. z o.o.
Kontakt powinien nastąpić za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. 0 801 101 700 lub (22) 330 98 98 (pn – pt: 9 – 21.00, sb – nd: 10-18.00), ewentualnie poprzez e-mail  info@douglas.pl